Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie ZP.341_1_06

2006-09-19 1529
Art. czytany: 2846 razy

Zawiadomienie i umowa

Zawady dn. 2006-09-07
ZP.341-3/06Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa: Gmina Zawady
2. Adres: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12
3. Kod pocztowy: 16-075
4. Miejscowość: Zawady
5. Województwo: podlaskie
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
1. Tak. 2. Nie.
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia:
1) robota budowlana;
2) dostawa;
3) usługa.
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) negocjacje bez ogłoszenia;
5) zamówienie z wolnej ręki;
6) zapytanie o cenę;
7) aukcja elektroniczna.
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Budowa dróg na terenie gminy Zawady Nr przetargu ZP.341-3/06
V. Wybór oferty:
1. Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy):
2. Wykonawca:
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.
2) Adres: Sitarska 1
3) Kod pocztowy: 18-300
4) Miejscowość: Zambrów
5) Województwo: podlaskie
3. Cena oferty wybranej: 2044199,02 zł
Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zapraszam do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty nie później jednak niż przed terminem związania ofertą. Szczegółowy termin zostanie uzgodniony telefonicznie.