A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Kredyt inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej

  Kredyt

  Zawady 2006-09-12

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-4/06

  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981

  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996,
  fax ( 085)7140981
  Udostępnienie dokumentacji może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  66.13.00.00-03 Usługi udzielania kredytu3

  1. Przedmiot zamówienia.

  Kredyt długoterminowy na „Budowę sieci wodociągowej rozbiorczej z przyłączami
  na terenie gminy Zawady” obejmujący także faktury z okresu przed podpisaniem umowy na niżej wymienionych warunkach:
  • Kwota kredytu: 370 000 zł
  • Okres spłaty kwoty 2007 2010
  • Liczba rat: 48 rat miesięcznych płatnych na koniec miesiąca
  • Karencja w spłacie kwoty do 31.12.2006
  • Odsetki płatne koniec na miesiąca po uruchomienia kredytu.
  • Raty kwoty płatne na koniec miesiąca następującego po okresie karencji.
  • Inne warunki dotyczące spłaty:
  • Zmiana odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR 1 M
  • Oferent określa w ofercie stopę procentową odsetek na dzień otwarcia ofert składającą się z ogłoszonej przez Prezesa NBP stawki WIBOR 1 M i stałej, w całym okresie kredytowania marży Wykonawcy.
  • Odsetki miesięczne w okresie spłaty składać się będą z WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający miesiąc spłaty i stałej marży Wykonawcy.
  • Nie przewiduje się prowizji i innych opłat, na rzecz Wykonawcy, od udzielenia kredytu.
  • Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: niedopuszczalna.
  • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki podstawowe +3 punkty procentowe.
  • Żądanie wcześniejszej spłaty kredytu dopuszczalne tylko w przypadku przewidzianym w umowie.
  • Prowizja lub inne koszty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalna
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco Zamawiającego
  Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy.
  Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177/
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe /t. j. Dz. U. 2002 nr 72 poz. 665/
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. .93 z poźń. zm./

  2. Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać do 30.10.2006r.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego uruchomienia kredytu, co zostanie zgłoszone Wykonawcy z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  UWAGA:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  . W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, zgodnie z ustawą Prawo Bankowe
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, który mówi:

  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

  9. Wadium.
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Kryteria oceny ofert:
  - cena wykonania zamówienia = 100 %.
  11. Oferty należy składać do dnia 21 września 2006 r. do godziny 1045 w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady
  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2006 r. o godzinie 1050 w sali USC pokój nr 9
  13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu
  …………………………..


  Wywieszono na tablicy ogłoszeń 12. 09.2006 r
  Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………….…. 09.2006 r
  Zamieszczono na stronie internetowej: www.ugzawady.bip.podlaskie.pl dnia 12.09.2006 r

  Zamieszczono na portalu internetowym UZP: 12.09.2006 r


  Data wprowadzenia: 2006-09-12 1744
  Data upublicznienia: 2006-09-12
  Art. czytany: 1758 razy

  » Odpowiedź na zapytanie - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 183296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » UZUPEŁNIENIE SIWZ - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady