A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych

  Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-5/06

  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981

  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl NIP 723-11-40-093
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
  Zamawiający zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996, fax ( 085)7140981
  Dokumentacja projektowa dostępna jest na ww. stronie internetowej ponadto wersja papierowa udostępnia jest odpłatnie. Cena kpl. dokumentacji projektowej wynosi – 50 zł. Udostępnienie dokumentacji projektowej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .
  Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  45.11.12.00-0, 45.23.32.20 - 6
  5.1 Nazwa przedmiotu zamówienia :
  Modernizacja rolniczych dróg dojazdowych we wsiach Cibory Chrzczony Cibory Kołaczki
  Przedmiotem będzie realizacja następujących działań:
  • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża 2643 m
  • wykonanie warstwy jezdnej o grubości 15 cm ze żwiru
  • rowy odwadniające trójkątne 50x50 cm = 200 m
  • wykonanie 2 przepustów Ø 40 cm i długości 9,00 i 7,00 m
  oczyszczenie przepustu Ø 60 cm i długości 9,00 m,

  Szczegółowy zakres rzeczowy oraz technologia wykonania zostały określone
  w załączonych do niniejszej SIWZ dokumentacji projektowej
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  5.2 Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
  Roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, sztuką budowlaną oraz wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty zakończenia i odbioru robót.
  5.3 Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2006 r.
  6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty :
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  Ad. 1)
  A. są uprawnieni do działalności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  B. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi
  Ad. 2)
  A. wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) wykonanie przynajmniej dwóch robót odpowiadające przedmiotowi zamówienia i wartości nie mniejszej niż 60% żądanej ceny brutto zł każda,
  B. dysponują osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje budowlane do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia ( art. 42 ust. 3 ustawy Prawo budowlane )
  C. dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.
  Ad. 3)
  znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie robót w ustalonym terminie, w tym względzie posiadają własne lub udokumentują dostęp do środków finansowych zapewniających ciągłość wykonywania robót, w wysokości nie mniejszej niż oferowana cena.
  Ad. 4)
  Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

  Spis wymaganych dokumentów zawarty jest w SIWZ.

  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

  9. Wadium.
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Kryteria oceny ofert:
  - cena wykonania zamówienia = 100 %.
  11. Oferty należy składać do dnia 21 września 2006r do godziny 14.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady
  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2006r o godzinie 14.50 w sali USC pokój nr 9
  13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu


  …………………..


  Wywieszono na tablicy ogłoszeń 12.09. 2006r
  Zdjęto z tablicy ogłoszeń : 2006r
  Zamieszczono na stronie internetowej: www.ugzawady.bip.podlaskie.pl dnia: 12.09.2006r
  Zamieszczono na portalu internetowym UZP: 12.09. 2006 r


  Data wprowadzenia: 2006-09-12 1824
  Data upublicznienia: 2006-09-12
  Art. czytany: 1593 razy

  » KOSZTORYS - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 295424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Uproszcona dokumentacja projektowa - rozmiar: 5531409 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » Zmiana terminu i SIWZ - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady