A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • „Dostawa urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałeckich

  „Dostawa urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałeckich

  UWAGA

  POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ODWOŁANE  Numer postępowania ZP.341- 8/06


  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

  „Dostawa urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałeckich„

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania:
  Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981 NIP 723-11-40-093

  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  NIP – 723-11-40-093

  1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.
  3) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
  4) Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
  5) Zamawiający zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn

  II. Tryb udzielenia zamówienia –

  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny, a także przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72. poz. 747 z późn. zmianami)
  2. Ustawa dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zmianami)
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 Nr156, poz. 1118)
  4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r Nr 5 poz. 42 ).
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134).
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)
  9. Przepisy i wytyczne branżowe.

  III. Opis przedmiotu zamówienia.
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  50951411-0 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody


  Udzielenie zamówienia ma na celu doprowadzenie parametrów pozyskiwanej wody do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.
  i potwierdzenie jakości okazaniem wyników badania wody do przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku.

  1) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. Ustaleniu, przez specjalistów wykonawcy zakresu wymiany urządzeń technicznych wyposażenia obiektu w stopniu gwarantującym osiągnięcie jakości pozyskiwanej wody spełniającej normy, w oparciu o wyniki wody surowej i dokumentację techniczną obiektu w tym dokumentację techniczną i technologiczną obiektu (zainstalowanych urządzeń) znajdujące się u zamawiającego.
  2. Zakres prac obejmować będzie, co najmniej wymianę elementów zamkniętego procesu odżelaziania i uzdatniania:
  • mieszacze wodno-powietrzne,
  • złoże mineralnym katalityczne w filtrze pośpiesznym na złoże typu DEFMAN lub inne równoważne,
  • wodomierze zainstalowane na obiekcie,
  • inne wg. oceny wykonawcy.
  3. Określenie i zaprojektowanie zakresu remontu.
  4. Dostawę i montaż urządzeń i materiałów określonych w pkt. 2
  5. Udzielenie gwarancji na zainstalowane urządzenia i gwarancji jakości wody w okresie 36 miesięcy od daty ukończenie robót remontowych.
  2) Wymagania jakościowe i materiałowe.
  1. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych.
  2. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (decyzję SANEPID, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
  3) Warunki rozliczenia wykonanych robót.
  3.1 Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową
  3.2 Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania.
  3.3 Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, po protokolarnym odbiorze robót bez uwag.
  3.4 Postawą ustalenia wynagrodzenia ( ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawcę metodą uproszczoną na podstawie projektu prac remontowych wykonanego po przeprowadzeniu oględzin obiektu i dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody w Ciborach Gałeckich, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3.5 Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji po odbiorze.
  3.6 Spłata wykonania inwestycji będzie realizowana w sposób następujący:
  a. nie przewiduje się faktur cząstkowych i przejściowych
  b. rozpoczęcie spłaty za faktury następować będzie po odbiorze
  UWAGA
  a) przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań funkcjonalnych ( zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy),
  b) zaprojektowanie remontu, dostawa urządzeń i ich montaż lub rozmieszczenie stanowi przedmiot umowy,
  c) za wycenę przedmiotu zamówienia (dzieła) odpowiedzialny jest wykonawca,
  d) cena oferty musi zawierać wycenę pełnego zakresu zamówienia i wszelkie inne koszty wykonania zamówienia,
  e) wynagrodzenie wykonawcy jest ceną j ryczałtową za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

  IV. Termin wykonania zamówienia

  Zamówienie należy wykonać do 10.12.2006r.

  V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  Ocena spełnienia dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI na zasadzie spełnia - nie spełnia
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

  VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:

  1) Oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
  2) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
  2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy to przewidują:
  1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)
  2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)
  3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

  3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1) Oświadczenie o dysponowaniu personelem do zdolnym wykonania robót.
  2) Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia.
  3) Oświadczenie o posiadaniu lub dysponowaniu odpowiednimi środkami finansowymi do wykonania zamówienia.
  4) Dowód ubezpieczona działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

  4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja ) określa Ustawa Prawo zamówień Publicznych.

  Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.

  VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :
  p. Jarosław Wądołowski. tel. ( 085) 7140996, fax ( 085)7140981
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem lub w formie pisemnej
  3. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie jak powyżej.
  4. Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń, zapytań bądź protestów może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych 730– 1530
  5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
  8. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej jw. oraz przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy poinformowali zamawiającego o pobraniu SIWZ.
  9. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.
  10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  VIII. Wymagania dotyczące wadium

  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

  IX. Termin związanie ofertą.

  Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert. Dniem pierwszym jest dzień składania ofert.

  X. Sposób sposobu przygotowania ofert.


  1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki sporządzone w języku polskim:
  a. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający oświadczenia Wykonawcy o:
  • udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia (Potwierdzeniem prawidłowego działania urządzeń będzie uzyskiwanie w okresie gwarancji wody spełniającej normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót,
  • terminie wykonania zamówienia,
  • dokonaniu wizji lokalnej.
  b. Projekt remontu i opis proponowanej koncepcji poprawy jakości wody i wybranych rozwiązań technicznych oraz kosztorysy ofertowe opracowane metodą uproszczoną na podstawie oględzin i dokumentacji technicznej i technologicznej (do wglądu u Zamawiającego) wraz ze wskaźnikami kalkulacyjnymi tj. rbh, koszty pośrednie (łącznie z kosztami zakupu ), zysk, zestawienie materiałów wraz z cenami.

  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym następująco:

  Adres Zamawiającego

  Numer postępowania ZP.341- 8/06
  „Oferta – Przetarg na:
  „Dostawę urządzeń napowietrzających i złoża filtrującego wraz z montażem na obiekcie hydroforni w Ciborach Gałeckich„nie otwierać przed 30 października 2006 r. godz. 1050

  Adres składającego ofertę
  lub innym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę z pośród innej korespondencji (za skutki niewłaściwego oznaczenia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności),

  Ponadto:
  a) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
  b) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bez śladowym jego otwarciem, gwarantujące zachowanie poufności treści oferty do czasu otwarcia,
  c) dokumenty oferty należy ułożyć wg kolejności w spisie zawartości oferty i trwale je połączyć (np. w teczkę lub oblindować), w sposób uniemożliwiający wypadnięcie któregokolwiek z dokumentów oferty.
  d) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
  e) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
  f) kopie dokumentów wystawionych przez inne osoby lub organy powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,
  g) strony dokumentów nie zawierające podpisu osoby uprawnionej powinny być parafowane przez osobę uprawnioną,
  h) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
  i) wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować,

  Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.
  1. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
  2. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „

  XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


  1) Oferty należy składać do 30 października 2006 r. godz. 1045 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12 16 -075 Zawady
  2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30 października 2006 r. godz. 1050 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9
  3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
  4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka została przyjęta jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
  6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5.
  7) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
  8) W toku badania spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, a także badania
  i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
  9) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

  1. Cena :
  (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001r. o cenach; Dz. U. Nr 97, poz. 1050) - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.
  Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
  Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.
  2. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
  Zgodnie z art. 88 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przyjmie za prawidłowo podaną cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
  3. Cena ofertowa wynikać ma z wybranej koncepcji opracowanego przez wykonawcę metodą uproszczoną kosztorysu ofertowego.
  Nie ujęcie jakiejkolwiek pozycji w kosztorysie ofertowym nie będzie upoważniało wykonawcę do ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia
  4. Postawą opracowania kosztorysu ofertowego jest posiadana przez zamawiającego dokumentacja techniczna i technologiczna obiektu oraz wypracowana w wyniku wizji lokalnej przez wykonawcę koncepcja poprawy jakości wody. Kosztorys robót jest dokumentem pomocniczym, a nie podstawowym.
  5. Sposób opracowania kosztorysu ofertowego – Zamawiający nie narzuca sposobu opracowania kosztorysu ofertowego, podstaw wyceny i norm. Kosztorys ofertowy ma obejmować pełny zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
  Za poprawne i całkowite sporządzenie kosztorysu ofertowego odpowiedzialny jest wykonawca.
  Każdy z wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonania zamówienia celem sprawdzenia stanu istniej istniejącego, uwarunkowań obiektu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.

  6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  a) organizację i zagospodarowanie tereny wykonania zamówienia
  b) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, itp. niezbędnych do wykonania zamówienia,
  c) koszty wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich,
  d) przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,

  Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę. Takie prace zostaną wykonane i będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w szczegółowych kosztorysach ofertowych.
  XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  1. Ocena ofert.
  CENA 100%

  Cena wykonania zamówienia - oferta z najniższą ceną za pełny zakres zamówienia, otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.
  wg wzoru :
  C = (cena oferty najtańszej/cena oferty ) x 100 pkt
  Opis :
  Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

  2. Wybór oferty.
  2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
  2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  2.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

  7. Rażąco niska cena:
  Zamawiający uzna ofertę z rażąco niską ceną, jeżeli jej cena będzie odbiegać o więcej niż 30% od ceny oferty następnej oraz o więcej niż 50 % od wartości zamówienia określonej przez Zamawiającego powiększonej o wartość podatku VAT.
  7.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  7.2 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy i inne wskazane przez wykonawcę.
  7.3 Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


  XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy

  1. Wykonawca na żądanie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przedstawi oryginalne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w rozdz. V.
  2. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny.
  3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ, dokona ich uzupełnienia lub zmiany.

  XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny.

  XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

  1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy
  3. W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem,
  5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, których nie można było przewidzieć, będą one rozliczane wg cen jednostkowego wykonania podanych w kosztorysie ofertowym wybranego wykonawcy.

  XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia
  9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
  2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest na treść ogłoszenia lub SIWZ można wnieść w terminie jw. licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
  4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
  5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu

  XVII. Informacje dodatkowe zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy

  Zamawiający:
  1. nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
  2. nie przewiduje umowy ramowej,
  3. przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 jeżeli wystąpi konieczność uzasadniona technologicznie związane w wybraną koncepcją.
  4. nie dopuszcza się składnie ofert wariantowych.
  5. nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych,
  6. nie przewiduje się aukcji elektronicznej,
  7. nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  8. żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
  9. udostępnia SIWZ i ewentualne zmiany na stronie www.ugzawady.bip.podlaskie.pl


  Data wprowadzenia: 2006-10-19 1625
  Data upublicznienia: 2006-10-19
  Art. czytany: 2614 razy

  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zp341-8/06 - rozmiar: 288768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady