A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZP.341-9/06

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZP.341-9/06

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-9/06

  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981

  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996,
  fax ( 085)7140981
  Dokumentacja projektowa udostępnia jest nieodpłatnie. Udostępnienie dokumentacji projektowej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .
  5.1 Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  45.11.12.00-0, 45.23.32.20 - 6

  Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Cibory Gałeckie
  Szczegółowy zakres rzeczowy oraz technologia wykonania zostały określone w załączonych do SIWZ dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
  5.2 Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
  Roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty zakończenia i odbioru robót.
  5.3 Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2006 r.
  6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

  9. Wadium.
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Kryteria oceny ofert:
  - cena wykonania zamówienia = 100 %.
  11. Oferty należy składać do dnia 3 listopada 2006 r do godziny 1045 w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady
  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2006 r o godzinie 1050 w sali USC pokój nr 9
  13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu  Data wprowadzenia: 2006-10-25 1746
  Data upublicznienia: 2006-10-25
  Art. czytany: 2253 razy

  » DOKUMENTACJA TECHNICZNA I KOSZTORYS - rozmiar: 8216166 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ ZAMÓWIENIA ZP-341-9/06 - rozmiar: 286720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady