A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-10/06 DOSTAWA I MONTAŻ ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „BRAMA NA BAGNA” W STRĘKOWEJ GÓRZE

  DOSTAWA I MONTAŻ ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „BRAMA NA BAGNA” W STRĘKOWEJ GÓRZE

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
  DOSTAWA I MONTAŻ ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „BRAMA NA BAGNA” W STRĘKOWEJ GÓRZE
  I. Informacja o Zamawiającym

  Zamawiający :
  Gmina Zawady

  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych

  III. Opis przedmiotu zamówienia.
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  28221220-5 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
  45331110-0 Instalowanie kotłów

  IV. Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać do 20.11.2006r.

  V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  Ocena spełnienia dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI na zasadzie spełnia - nie spełnia

  VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  W SIWZVII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest :
  p. Jarosław Wądołowski. tel. ( 085) 7140996, fax ( 085)7140981
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem lub w formie pisemnej
  VIII. Wymagania dotyczące wadium
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

  IX. Termin związanie ofertą.

  Termin związania ofertą – 30 dni licząc od daty składania ofert. Dniem pierwszym jest dzień składania ofert.

  XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


  1) Oferty należy składać do 06 listopada 2006 r. godz. 1045 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12 16 -075 Zawady
  2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06 listopada 2006 r. godz. 1050 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9
  XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  CENA 100%

  XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości.

  XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

  1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia
  9 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
  2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest na treść ogłoszenia lub SIWZ można wnieść w terminie jw. licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Data wprowadzenia: 2006-10-27 1728
  Data upublicznienia: 2006-10-27
  Art. czytany: 3945 razy

  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓ ZAMÓWIENIA - rozmiar: 286720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SZKIC KOTŁOWNI - rozmiar: 87928 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady