A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie o wsczęciu postępowania ZP.341-7/06 dostawa oleju opałowego

  Ogłoszenie o wsczęciu postępowania ZP.341-7/06 dostawa oleju opałowego

  Zawady 2006-11-30
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-7/06
  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981
  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny
  Rodzaj zamówienia - dostawa
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u:
  p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996,
  fax ( 085)7140981
  Udostępnienie dokumentacji może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  23122100-9 Olej opałowy
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa oleju opałowego lekkiego według rzeczywistych potrzeb zamawiającego (około 96 000 litrów) w jednorazowych dostawach nie przekraczających 8000 litrów, w ciągu 24 godzin od zawiadomienia przez zamawiającego.
  Miejsce wykonania, usług lub miejsce dostaw:
  Miejscowości na terenie gminy Zawady (Zawady i Cibory Gałeckie), pow. białostocki, woj. podlaskie
  • Wymagania jakościowe i materiałowe o raz parametry techniczne
  Olej winien spełniać wymagania wg Polskiej Normy PN C 96024 dla L1
  • Warunki rozliczenia dostaw
  Płatność za poszczególne partie dostaw następować będzie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy.
  6. Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  Ocena spełnienia dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI na zasadzie spełnia - nie spełnia
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
  8. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  9. Wadium; Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Oferty należy składać do 15 grudnia 2006 r. godz. 1045 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12 16 -075 Zawady
  11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2006 r. godz. 1050 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9
  Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
  12. Kryteria oceny ofert:
  NAJNIŻSZA CENA 100 %
  Sposób wyliczenia ilości punktów, jakie zdobyła oferta
  Cena najniższej oferty/ cena oferty x 100% - = ilość punktów
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 100
  Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
  13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  14. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu


  Data wprowadzenia: 2006-12-03 1643
  Data upublicznienia: 2006-12-03
  Art. czytany: 2270 razy

  » Specyfikacja istotnych warunkó zamówienia na dostawę oleju opałowego - rozmiar: 250368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady