A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie (ponowne) o wszczęciu postępowania Zp.341-6/1/06 dostawa oleju napędowego

  Zp.341-6/1/06 dostawa oleju napędowego

  Zawady 2006-12-15
  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-6/1/06
  (ponowne)
  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981
  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie
  powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia:
  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ww. ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u:
  p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996,
  fax ( 085)7140981
  Udostępnienie dokumentacji może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .
  • Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  23121100-2 Olej napędowy
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie systematycznych dostaw lub zapewnienie możliwości dokonania zakupu (partiami po ok. 500 l.) oleju napędowego dla pojazdów mechanicznych należących do Gminy Zawady przewidywana ilość ok. 23000 litrów rocznie
  • Miejsce wykonania, usług lub miejsce dostaw
  A) Miejscowość Zawady , pow. białostocki, woj. podlaskie – w przypadku dostaw samochodem dostawczym (tzw. dystrybutor objazdowy), dostawa, w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy tygodniowo albo,
  B) Inna miejscowość – w przypadku odbioru przez Zamawiającego z punktu sprzedaży wskazanego przez oferenta,
  • Wymagania jakościowe i materiałowe o raz parametry techniczne
  Olej winien spełniać wymagania wg Polskiej Normy EN 590
  • Warunki rozliczenia dostaw
  Płatność za poszczególne partie dostaw następować będzie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy.
  6. Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r.
  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
  Ocena spełnienia dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI na zasadzie spełnia - nie spełnia
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
  8. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  9. Wadium; Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Oferty należy składać do 27 grudnia 2006 r. godz. 1045 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12 16 -075 Zawady
  11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 27 grudnia 2006 r. godz. 1050 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9
  Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
  12. Kryteria oceny ofert:
  • CENA
  • OGRANICZENIE KOSZTÓW ZAKUPU PRZY CZYM ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY KILOMETR DOJAZDU POZA TEREN GMINY LICZONY OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY ODEJMOWANE BĘDZIE 2 PKT
  Sposób wyliczenia ilości punktów jakie zdobyła oferta
  Cena najniższej oferty/ cena oferty x 100% - (ilość kilometrów x 2 %) = ilość punktów
  Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 100
  Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
  13. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  14. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu  Data wprowadzenia: 2006-12-15 1623
  Data upublicznienia: 2006-12-15
  Art. czytany: 2305 razy

  » Specyfikacja istotnych warunków zamóienia - rozmiar: 246272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady