A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Zp.341-11/06 Kredyt długoterminowy na budowę dróg na terenie gminy Zawady

  Kredyt długoterminowy na budowę dróg na terenie gminy Zawady

  ZAWADY dn. 19.12.2007 r.
  UWAGA ZMIANA W SIWZ I OGŁOSZENIU

  W dokumentach przetargowych słowa:
  'Karencja w spłacie kwoty do 31.03.2007' wykreśla się.

  Wynikające z tego zmiany zawiera ujednolicony tekst Sepcyfikacji istotnych warunków zamówienia (z wzorem umowy).

  Zawady 2006-11-15

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341- 11/06
  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady
  reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy
  ul. Plac Wolności 12
  16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981
  e-mail :zawady16075@poczta.onetpl
  www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. .Jarosława Wądołowskiego w Urzędzie Gminy Zawady przy ul. Plac Wolności 12 pok. Nr 2, w dniach roboczych od godziny 730– 1500. tel. ( 085) 7140996,
  fax ( 085)7140981
  Dokumentacja projektowa udostępnia jest nieodpłatnie. Udostępnienie dokumentacji projektowej może nastąpić na wniosek wykonawcy lub odbiór osobisty.
  5. Przedmiot zamówienia .

  66.13.00.00-03 Usługi udzielania kredytu3

  Kredyt długoterminowy na „Budowę dróg na terenie gminy Zawady” obejmujący także faktury z okresu przed podpisaniem umowy na niżej wymienionych warunkach:
  • Kwota kredytu: 1600000 zł;
  - pierwsza transzy w wys. 550000 zł do 31.12.2006 r.,
  - druga 1050000 zł do 30.06.2007 r.- o potrzebie postawienia transzy do dyspozycji lub zmianie terminu poinformujemy z 7 dniowym wyprzedzeniem
  • Okres spłaty kwoty 2007 2013
  • Liczba rat kapitałowych: 78 rat miesięcznych płatnych na koniec miesiąca
  • Karencja w spłacie kwoty do 31.03.2007
  • Odsetki płatne koniec na miesiąca po uruchomienia kredytu.
  • Raty kwoty płatne na koniec miesiąca następującego po okresie karencji.
  • Inne warunki dotyczące spłaty:
  o Zmiana odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna w przypadku zmiany WIBOR 1 M
  o Oferent określa w ofercie stopę procentową odsetek na dzień otwarcia ofert składającą się z ogłoszonej przez Prezesa NBP stawki WIBOR 1 M i stałej, w całym okresie kredytowania marży Wykonawcy.
  o Odsetki miesięczne w okresie spłaty składać się będą z WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający miesiąc spłaty i stałej marży Wykonawcy.
  o Nie przewiduje się prowizji i innych opłat, na rzecz Wykonawcy, od udzielenia kredytu.
  o Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu: niedopuszczalna.
  o Odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą być wyższe niż odsetki podstawowe + 3 punkty procentowe.
  o Żądanie wcześniejszej spłaty kredytu dopuszczalne tylko w przypadku przewidzianym w umowie.
  • Prowizja lub inne koszty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu niedopuszczalna
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco Zamawiającego
  Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy.

  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  . W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, zgodnie z ustawą Prawo Bankowe
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, który mówi:

  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

  9. Wadium.
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Kryteria oceny ofert:
  - cena wykonania zamówienia = 100 %.
  11. Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2006 r do godziny 1145 w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady
  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2006 r godz. 1150 w sali USC pokój nr 9
  13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu  Data wprowadzenia: 2006-12-15 1626
  Data upublicznienia: 2006-12-15
  Art. czytany: 2519 razy

  » Zp_341_11_06_SIWZ_KREDYT_DROGI_tekst ujednolcony_19.12.2006.doc - rozmiar: 0 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady