A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Zp. 341-2/07 DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BUDOWY NIEKOMERCYJNEJ SIECI INTERNETOWEJ

  DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BUDOWY NIEKOMERCYJNEJ SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ZAWADY

  Zawady 2007.02.06

  Ogłoszenie o zamówieniu ZP.341-2/07
  DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BUDOWY NIEKOMERCYJNEJ SIECI INTERNETOWEJ NA TERENIE GMINY ZAWADY
  1. Zamawiający :
  Gmina Zawady reprezentowana przez
  p. Pawła Pogorzelskiego – Wójta Gminy
  Adres Urzędu Gminy; ul. Plac Wolności 12, 16 -075 Zawady
  tel.( 085) 7140982, fax ( 085)7140981
  e-mail :zawady16075@poczta.onet. pl www.ugzawady.bip.podlaskie.pl
  województwo podlaskie powiat białostocki
  2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60000 euro
  3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony – art. 39 wg zasad art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej www.ugzawady.bip.podlaskie.pl .
  Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u :
   W sprawach technicznych - Kraszewski Mariusz, tel . 501 102 713
   W sprawie procedur - Wądołowski Jarosław, tel. ( 085) 7140995, fax (085)71409981
  .
  5. Przedmiot zamówienia .
  32424000-1 Infrastruktura sieciowa
  32422000-7 Elementy składowe sieci
  Dostawa materiałów i urządzeń do budowy sieci internetowej w g. zestawienia:

  Urządzenie pracujące na 2,4GHz
  L.p. Nazwa ilość
  1 Router WIFI 5-port 10/100 z oprogramowaniem posiadającym płynną regulację mocy nadajnika w pełni zarządzalny - 36
  2. kabel H-155 -100
  3. antena szczelinowa- sektor 19 dbi - 25
  4. antena szczelinowa- sektor 22 dbi - 1
  5. antena yagi - 17 dbi - 1
  6. antena yagi - 19 dbi - 4
  7. puszka hermetyczna duża (mieszcząca 3 routery) - 10
  8. puszka hermetyczna średnia (mieszcząca 2 routery) - 8
  9. przejściówka MC_CARD na N żeński - 1
  10. karta PCMCIA sieciowa bezprzewodowa do komputera z wyjściem na antenę zewnętrzną - 1
  11. wtyk RP-SMA - 36
  12. wtyk N męski - 25
  13. skrętka komputerowa - 915
  14. wtyk RJ 45 - 150
  15. wtyk N żeński - 25
  16. konwerter + czasza - 5
  17. kable zasilające 5 gniazd - 24
  Urządzenie pracujące na 5 GHz
  Lp Nazwa Ilość
  1. urządzenie bezprzewodowe z dwoma kartami z antenami panelowymi o mocy 17 dbi w raz z oprogramowaniem zarządzalne zdalnie po sieci lan (w inny sposób niż TCPIP) mocowane na maszcie antenowym razem z antenami - 6
  2. urządzenie bezprzewodowe na dwie karty z wyposażone w jedną kartę i antenę panelową o mocy 17 dbi w raz z oprogramowaniem zarządzalne zdalnie po sieci lan (w inny sposób niż TCPIP) mocowane na maszcie antenowym razem z antenami - 6

  Ponadto Zamawiający żąda:
   gwarancji na dostarczony sprzęt przez okres minimum 24 miesiące
   instruktażu eksploatacyjnego i wsparcia technicznego w okresie gwarancji.
  Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy.
  Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:
  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177/
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. .93 z poźń. zm./
  6. Termin wykonania zamówienia Zamówienie należy wykonać: do 28.02.2007 r.
  UWAGA:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, zgodnie z ustawą Prawo Bankowe
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, który mówi:
  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
  9. Wadium.
  Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
  10. Kryteria oceny ofert:
  - cena wykonania zamówienia = 100 %.
  11. Oferty należy składać do 14 lutego 2007 r. do godziny 1145 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 5 - sekretariat.
  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2007 r. o godzinie 1150 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9
  13. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.
  14. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  15. Przekazywanie zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków, informacji i protestów odbywać może się w formie pisemnej lub faxu


  PAWEŁ POGORZELSKI


  Data wprowadzenia: 2007-02-06 0932
  Data upublicznienia: 2007-02-06
  Art. czytany: 3259 razy

  » siwz_sieć - rozmiar: 266240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady