A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Jednostki podległe
Oferty inwestycyjne
Wydziały
Władze
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Instrukcja obsługi
oświadczenie majątkowe
PRZETARGI I INWESTYCJE
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Przetargi
Przetargi i inwestycje
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr VIII z VIII sesji R.Gm
» Protokół Nr VII z VII sesji R.Gm
» protokół Nr VI z 2007r.
» IX/52/07
» IX/51/07
 • PRZETARGI I INWESTYCJE
 • OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZP.341-3/07

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZP.341-3/07

  OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER ZP.341-3/07

  OWP/2007/05/02-949782
  Nazwa i adres Zamawiającego


  Nazwa:
  Gmina Zawady


  Adres pocztowy:


  Ulica:
  Plac Wolności 12
  Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
  Zawady 16-075 podlaskie
  Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
  Jarosłąw Wądołowski 085 1740995
  e-mail: Fax:
  zawady16075@poczta.onet.pl 0857140981


  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://www.ugzawady.bip.podlaskie.pl/


  Rodzaj zamówienia: Dostawy


  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony


  Określenie przedmiotu zamówienia:
  Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

  29241230-1
  Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

  50951411-0
  Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

  74231500-2
  Usługi budowlane

  45232430-5
  Roboty w zakresie uzdatniania wody
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumencie:
  ”Program funkcjonalno użytkowy stacji uzdatniania wody w Ciborach Gałeckich”

  i obejmuje w szczególności:

  opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji zgodnie z PFU,
  usunięcie z obecnie eksploatowanych filtrów żwirków filtracyjnych,
  dokonanie oględzin drenażu wewnętrznego filtra połączone z wymianą elementów uszkodzonych,
  dostawa i zasypanie złóż filtracyjnych zgodnie z wykazem
  dostawa i montaż trzech rur napowietrzających o przepływie 15 m3/h
  dostawa wymiana orurowania SUW na rurociągi z PVC – klejonego
  dostawa i montaż armatury z napędem pneumatycznym zgodnie z wykazem
  dostawa i montaż kompresora
  dostawa i montaż dmuchawy do płukania złoża powietrzem
  dostawa i montaż układu automatycznego sterowania SUW,
  zabezpieczenie antykorozyjne instalacji technologicznej,
  wymianę wodomierzy wody uzdatnionej,
  dokonanie rozruchu technologicznego zmodernizowanej instalacji


  Udzielenie zamówienia ma na celu doprowadzenie parametrów pozyskiwanej wody do wartości normatywnych i potwierdzenie jakości okazaniem wyników badania wody do przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku  Kryteria oceny ofert:
  . Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów  Kryterium waga ` sposób punktacji  Ø Pc - cena ryczałtowa 70% Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.

  Ø Pg - warunki gwarancji - 15% Najdłuższa gwarancja otrzyma najwięcej punktów. Termin gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy ( i krótszy niż 24 miesiące)

  Ø Pfn - funkcjonalność i nowoczesność
  przyjętych rozwiązań 15 % wg oceny komisji  Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C= Pc + Pg + Pfn gdzie

  C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach (maksymalnie 100 )

  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów.  . Punkty będą przyznawane wg. niniejszych zasad:  Pc = (Cn/Co)* 70 % gdzie Cn - cena najniższa wśród ofert Co - cena ocenianej oferty.

  2. Kryterium - gwarancja 10 %

  Pg = (Go/Gmax)*100 pkt* 10 % gdzie Go - termin gwarancji ocenianej oferty Gmax - termin gwarancji najdłuższy z ofert, lecz z nieprzekraczalną górną granicą 60 miesięcy.

  Pfn = wg oceny komisji na podstawie dokumentacji projektowej i opisu przedłożonego przez wykonawcę

  Uzyskana z wyliczenia ilość pkt. zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych


  Terminy: (jeżeli dotyczy)
  Termin składania ofert:
  Data: 2007/05/18


  Miejsce składania ofert:
  1. Oferty należy składać do 18 maja 2007 r. do godziny 1145 w Urzędzie Gminy Zawady ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady w pokoju Nr 5 - sekretariat.

  2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2007r o godzinie 1150 w siedzibie Zamawiającego – w Sali USC – pokój Nr 9  Data wprowadzenia: 2007-05-02 1154
  Data upublicznienia: 2007-05-02
  Art. czytany: 3495 razy

  » PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - rozmiar: 68096 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » przedmiar budowlany - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 296960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapyatnie i odpowiedź - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jarosław Wądołowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy w Zawadach otwarty jest od
  poniedziałku do piatku w godzinach

  730 - 1530

  Gmina Zawady

  ul. Plac Wolności 12

  16-075 Zawady